Transparentní účet
COVID-19
123-728950287/0100

Seznam článků

Popis cílů a výsledků projektu

Hlavním cílem projektu je zajištění infrastruktury pro dostupnost a rozvoj terénních sociálních služeb v Jirkově a v okolních obcích. Konkrétněji zkvalitnění materiálně technické základy stávajících a rozšiřujících se terénních sociálních služeb pro práci s identifikovatelnými cílovými skupinami, zejména osobami sociálně vyloučenými, osobami sociálním vyloučením ohroženými a osobami se zdravotním postižením.

Projekt je zaměřený na zlepšení zázemí, které povede ke zkvalitnění inkluze těchto osob v Jirkově a přilehlých obcích.

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím investice do sociální infrastruktury dílčí měrou přispět k úspěchu procesu snižování nerovností a podpory sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či tímto ohrožených a osob se zdravotním postižením, a tím potažmo přispět ke zvyšování inkluze těchto osob a potažmo také k zaměstnanosti v regionu.

Cílem je zvýšit efektivitu sociálních, a tím uspokojit stále se zvyšující počet uživatelů terénní pečovatelské služby a služby odborného sociálního poradenství. Což znamená udržet zajištění služeb v rozsahu a dostupnosti dle potřebnosti tohoto regionu. Realizace investice umožní poskytování sociálních služeb pro cílové skupiny na vyšší kvalitativní úrovni poskytovaných sociálních služeb, která bude odpovídat moderním životním podmínkám na cestu do plnohodnotného života v budoucnosti. Dojde tak zároveň k odstranění rozdílů, které v úrovni těchto služeb panují mezi jednotlivými obcemi i částmi obcí, zejména jednotlivými částmi obce Jirkov a rozdíly dostupnosti služeb pro obyvatele okolních obcí.

Cíle projektu tedy jsou:

  • Zvýšení dostupnosti terénních sociálních služeb pro osoby z cílových skupin
  • Zkvalitnění materiálně – technické základny pro poskytování sociálních služeb pečovatelské služby a odborného sociálního poradenství.
  • Zajištění rovného přístupu k sociálním službám a zamezení sociálnímu vyloučení ohrožených osob z cílové skupiny. 

 Výstup:

Výstupy projektu a informace o jeho průběžné realizaci budou zajišťovány po celou dobu jeho trvání. Šíření výstupů projektu bude zajištěné v souladu s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce v rámci IROP, kapitola 13.