Transparentní účet
COVID-19
123-728950287/0100

Seznam článků

Zveme Vás na již tradiční 4. ročník konference na téma

„NOVÉ PŘÍSTUPY V PÉČI O SENIORY 2015“

 

24. září 2015            8:00 – 16:00 hodin

Kulturní dům Jirkov

Konference je určena pro pracovníky v sociálních službách, všeobecné sestry, laické pečovatele, ale svou volbou témat je zajímavá i pro širokou veřejnost.

                                                

 

 

přednášející:

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. -  významný český internista a geriatrista, autor pojmu „křehký senior“, Praha

Mgr. Dana Pivrncová

Mgr. Romana Jakešová

a mnoho dalších odborníků

 

Podrobná pozvánka s anotacemi jednotlivých vstupů Konference 2015 bude umístěna zde (webové stránky) do 17.8.2015.Témata konference

Uživatel s demencí

Prim. MUDr. Tomáš Turek

Prezentace bude zaměřena na schopnosti a projevy uživatele s demencí při realizaci běžných denních činností.

Proč a jak hodnotit funkční stav geriatrických klientů

MUDr. Zdeněk Kalvach CSc

Prezentace bude zaměřena na důležitost komplexního geriatrického hodnocení pacietnů v pokročilém stáří, které se sestává z věžného klinického vyšetření doplněného o hodnocení výkonnosti, vyšetření kineziologické a v neposlední řadě i o podrobnější sociální šetření. Důraz bude kladen také na důležitost hodnocení soběstačnosti a sebeobsluhy seniorů, hodnocení jejich schopností samostatně obstarávat běžné denní potřeby.

Práva uživatelů v návaznosti na individuální plánování

Mgr. Dana Pivrncová

Příspěvek se bude týkat vzájemných souvislostí standardů kvality sociálních služeb č. 2 a 5, tj. souvislostem mezi ochranou práv uživatelů služby a individuálním plánováním a hodnocením průběhu sociální služby. Jak jsou chráněna práva každého jednotlivého uživatele služby, jaké má reálné možnosti se rozhodovat v porovnání s vrstevníky, kteří sociální službu nepotřebují? A jak to souvisí se zkušenostmi poskytovatele a nastavením procesu individuálního plánování? Jaký je smysl toho všeho v kontextu zákona 108/2066 Sb., o sociálních službách?

Prezentace poznatků veřejného ochránce práv ze systematických návštěv zařízení pro seniory

Mgr. Romana Jakešová

Veřejný ochránce práv jakožto národní preventivní mechanismus zahájil počátkem roku 2013 kampaň systematických návštěv pobytových zařízení sociálních služeb poskytující péči seniorům trpícím syndromem demence s cílem posílit jejich ochranu před všemi formami špatného zacházení. To může spočívat v zásazích do základních lidských práv a svobod, v neodborné nebo nedostatečné péči, v nedodržování standardů správné praxe. Příspěvek se bude zabývat zajištěnými a navazujícími doporučeními ochránce, která souvisí se zásahy do základních lidských práv a svobod.

Asistivní technologie

Ing. Petr Panýsek, RNDr. Jiří Schlanger

Co jsou asistivní technologie? Asistivní technologie a asistovaný život. Jak to vidíme v praxi? Možnosti využívání asistivní technologie v sociálních službách.

Synergie technologických a sociálních inovací v péči o seniory

Jiří Hasman

Praktický náhled na nové trendy v péči o seniory nejen s využitím nových procesních postupů a hodnotících parametrů efektivity a kvality péče, ale i podstatného zlepšení těchto výsledků prostřednictvím implementace tzv. asistivních technologií do každodenní péče o seniory. Součástí prezentace bude i stručný návod jak dané inovace zavádět do praxe.

Vymezení sexuální asistence, co to je, co je jejím obsahem, vymezení aktivní a pasivní asistence, kde jsou hranice mezi sexuální asistencí a sociální službou, co se nyní na tomto poli děje, jak asistence funguje ve světě a proč je důležitá

Mgr. Lucie Šídová

Cílem prezentace je představení tématu sexuální asistence (dále SA). V úvodu prezentace bude vymezen rozdíl mezi sexuální asistencí a intimní asistencí, jako sociální služvou. Budeme se zabývat definicí sexuální asistence, rozdílem mezi sexuální asistencí a prostitucí, zahraničními zkušenostmi v oblasti sexuální asistence, legislativním ukotvením sexuální asistence v ČR a v zahraničí. V závěru prezentace bude představen projekt Právo na sex, který má za cíl otevřít téma sexuální asistence v ČR a přivést know-how pro zavedení SA v České republice.


Program konference

čas téma přednášky přenášející
7:45 - 8:20 prezentace účastníků  
8:30 - 9:00 zahájení konference - přivítání účastníků, hostů, přednášejících  
9:00 - 9:20 zástupce města Jirkova, Krajského úřadu, Asociace poskytovatelů sociálních služeb a MPSV  
9:25 - 10:00 Prim. MUDr. Tomáš Turek  
10:15 - 11:00 Proč a jak hodnotit funkční stav geriatrických klientů MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
11:05 - 11:20 přestávka  
  dopolední program - 1. blok  
11:25 - 12:10 Práva uživatelů v návaznosti na individuální plánování Mgr. Dana Pivrncová
12:15 - 12:50 Prezentace poznatků ochránkyně práv ze systematických návštěv zařízení pro seniory Mgr. Romana Jakešová
12:55 - 13:45 přestávka na oběd  
  odpolední program - 2. blok  
13:45 - 14:00 IS Cygnus  
14:00 - 14:45 Asistivní technologie Ing. Petr Panýrek
    RNDr. Jiří Schlanger
    Jiří Hasman
14:50 - 15:30 Sexuální asistence, její obsah a fungování, vymezení aktivní a pasivní asistence, hranice mezi sexuální asistencí a sociální službou  
15:30 - 16:00 diskuze  

Konference je akreditována

pro zdravotnický personál (dle vyhlášky č. 423/2004 ve smyslu novel č. 321/2008 a č. 4/2010 Sb.), sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách získají osvědčení celoživotní vzdělávání (dle zákona 108/2006 Sb.).

Vstupné 490,-