Transparentní účet
COVID-19
123-728950287/0100

Seznam článků

Opět po roce nás čeká konference "Nové přístupy v péči o seniory" na zámku Červený hrádek u Jirkova

letošní, již čtvrtý ročník proběhne 6.11.2014

těšit se může na MUDr. Zděnka Kalvacha, CsC., PhDr. Martinu Venglářovou, PhDr. Evu Procházkovou a mnoho dalších. Nebudou chybět workshopy ani názor veřejného ochránce práv či rady k implementaci doporučení inspekcí sociálních služeb od experta MPSV.

 

Vítáni jsou všichni... odborní i laičtí pečovatelé, sociální pracovníci, zdravotníci v sociálních službách i poskytovatelé sociálních služeb.  

 

Kompletní program konference včetně podmínek přihlášení naleznete již v září na těchto stránkách.

Rezervujte si svůj čas již dnes.

 


Témata konference

Kvalita péče je přímo úměrná kvalitě personálu

PhDr. Danuše Fomiczewová

Pohled na některé silné a slabé stránky života seniorů v pobytových zařízeních s blížším zaměřením na potřeby klientů osob s onemocněním demence, zejména Alzheimerovou chorobou v kontextu kvality poskytované péče.

Základní filosofie psychobiografického modelu
péče

PhDr. Eva Procházková

Psychobiografický model péče prof. E. Böhma (AT) je nejrozšířenějším modelem péče pro cílovou skupinu seniorů se symptomy demence, který je hojně využíván v německy mluvících zemích. Dynamický model péče pracující s časovou osou se vždy aktuálně zajímá o stěžejní problematiku dané generace seniorů, která je v péči seniorských domů. Každá generace má svá specifika a specifické potřeby, na které je úzce zaměřen fokus zájmu pečujících. Otevření tabu témat ve spojitosti s potřebou sounáležitosti, lásky a sexuality je nutností již v současnosti pro efektivní přípravu pečujících na nové a horké otázky v přímé péči.

Sexualita seniorů

PhDr. Martina Venglářová

Přístup k projevům sexuality u seniorů v pobytových službách. Rozpoznání důvodů problematického chování, plánování intervencí. Zvládání emoční zátěže pracovníků v souvislosti s řešením sexuálních projevů seniorů.

Sexuální problémy seniorů

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.

Přehled dostupných dat o sexuálních poruchách a jiných problémech v pohlavním životě mužů a žen. Vztah sexuálních problémů k tělesným a psychickým onemocněním. Medikamenty a sexualita. Poradenská a terapeutická péče u různých sexuálních problémů.

Podpora pracovníků při expozici hraničních situací u klientů

(projevy sexuality, agrese, umírání apod.)

PaedDr. Vladimír Šik

Příspěvek se zabývá formami a možnostmi podpory pomáhajícím profesionálům, kteří jsou ve své práci s klienty často vystavování hraničním projevům lidského chování a potřeb, jako jsou nekontrolované projevy sexuality, agrese, sebepoškozování, vzdor a umírání. Příspěvek řeší jednak zranitelnost pracovníků, tak i jejich obavy, tak i možnosti podpory v rámci celoživotního vzdělávání a individuální i týmové supervize.

Asistivní technologie v péči o seniory

Ing. Petr Panýrek

Aktuální informace o dění z APSS ČR

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA


Připravuje se