Informace pro zájemce o naše služby

Krok / 01

Získání informací

V případě potřeby kontaktujte naše kolegy, nebo pokračujte dalšími kroky.

Úřední hodiny

V kanceláři U Dubu 1562, 43111 Jirkov.

Pondělí8:00 – 10:00
Úterý
Středa12:30 – 14:30
Čtvrtek8:00 – 10:00
Pátek

Bc. Anděla Bendová

Pro jednání se zájemci o služby Domov pro seniory, Domov pro osoby se zdravotním postižením, Domov se zvláštním režimem.

+420 777 757 106
evidencezajemcu@meussj.cz

Bc. Petra Trunečková, DiS.

Pro jednání se zájemci o služby Odlehčovací služba, Pečovatelská služba, Dům s pečovatelskou službou.

+420 734 543 399
evidencezajemcu@meussj.cz

Krok / 02

Stáhnout žádost

Vyberte a kliknutím stáhněte žádost o konkrétní službu, nebo si ji lze vyzvednout na recepcích našich objektů.

Krok / 03

Vyplnit žádost

Vyplňte všechny údaje na příslušném tiskopise a žádost podepište.
Žádost musí vždy podepsat žadatel, nebo jeho opatrovník (zákonný zástupce).

Krok / 04

Vyjádření lékaře

Vyjádření lékaře je nedílnou součástí žádosti o pobytovou sociální službu, vyplňuje ho praktický lékař žadatele, nebo jej v případě hospitalizace může vyplnit ošetřující lékař.
NELZE akceptovat vyjádření lékaře s hlavičkou jiného zařízení, ani například samotnou propouštěcí zprávu.

Krok / 05

Podat žádost

Vyplněnou a podepsanou žádost včetně vyjádření lékaře předejte:

osobně na podatelnu MěÚSS Jirkov
do datové schránky MěÚSS Jirkov, p.o. – yqz8ynn
poštou na adresu MěÚSS Jirkov, p.o., U Dubu 1562, 43111 Jirkov
Krok / 06

Zpracování žádosti

Po zaevidování Vaší žádosti budete nejdéle do 30 dnů písemně informováni o zařazení žádosti do evidence zájemců, případně s Vámi bude telefonicky domluveno sociální šetření pro doplnění informací a zjištění Vaší aktuální nepříznivé sociální situace.
Žádost zpracovává sociální pracovník, ověřuje a řeší její formální náležitosti. V rámci osobního či telefonického sociálního šetření řeší její obsahovou část, tedy soulad Vaší nepříznivé sociální situace s poskytovanou službou.
Zjišťuje Vaše potřeby, Vaši závislost na péči druhé osoby, Co vše zvládáte sami a s čím potřebujete pomoci, Vaši situaci v oblasti zdraví, sociálního zázemí, mapuje Vaše zdroje a možnosti Vašeho okolí (máte-li blízko rodinu, co zajišťuji Vaši blízcí, jak nyní situaci zvládáte, apod.) Ověřuje Vaši nepříznivou sociální situaci, její závažnost a její soulad s požadovanou službou
Doporučí a pomůže Vám zajistit aktuální možné zdroje řešení TADY a TEĎ. Např.: vhodné terénní sociální služby, další návazné a dostupné služby. Pomůže s jejich zajištěním.
Žádost může být vyřízena přijetím na službu, pokud je volná kapacita. Vřazením do evidence zájemců, pokud splňujete podmínky pro přijetí a není aktuálně volné místo. Odmítnutím z důvodů, které jsou v souladu s důvody, které jsou uvedeny v § 91 ods.3 zákona č. 108/2006 Sb. Zpravidla nesoulad cílové skupiny a požadované služby.
Při rozhodování o přijetí do námi poskytovaných sociálních služeb je základním kritériem Vaše nepříznivá sociální situace, nikoliv doba evidence Vaší žádosti.
Pečovatelská služba a Odlehčovací služba jsou vyřizovány v řádech měsíců.
Žádosti do trvalých pobytových služeb jsou vyřizovány dle uvolněných míst, v naší evidenci jsou vedeny 2 roky. Poté je žádost vyřazena a je potřeba podat si žádost novou. O této skutečnosti budete předem informováni.
Přejít nahoru