Hodnocení kvality

Naším cílem je poskytovat klientům kvalitní služby. Otázka zní: Jak vypadá kvalitní služba? Kdo všechno kvalitu hodnotí? V prvé řadě je to klient, který služby čerpá, dále jeho rodinní příslušníci, jeho nejbližší. Kvalitu hodnotí také zřizovatel, kterým je město Jirkov a stát prostřednictvím MPSV a Krajského úřadu Ústeckého kraje, který na poskytování služeb na svém území dohlíží. Kvalitu poskytované péče hodnotí také zdravotní pojišťovny, naši dodavatelé i odběratelé, spolupracovníci, odborná veřejnost, ale i laická, třeba svými příspěvky na FB.

Kvalita

S pojmem kvalita se setkáváme ve všech činnostech, procesech a výstupech lidského konání. Existuje mnoho definic kvality. Slovo kvalita pochází z latinského slova ˶qualis˝, charakterizuje určité vlastnosti či hodnotu sledovaného objektu. Kvalita ve zdravotnických a sociálních službách je jednoznačným měřítkem efektivnosti a účinnosti poskytnutých služeb. Je to zásadní informace o tom, jakou kvalitu služeb mohou klienti a rodinní příslušníci očekávat.

Kvalita a její pojetí v MěÚSS Jirkov

Kvalitní sociální služba vychází z požadavků a osobních cílů klientů a možností konkrétní služby. Kvalitní služba je poskytována v souladu s lidskými a osobními právy a zohledňuje individuální potřeby klientů, jejich přání, bezpečí, intimitu, potřeby.

Nastavení služby, spokojenost klientů a jejich blízkých řešíme od prvopočátku, od jednání se zájemcem, v průběhu poskytování i po ukončení čerpání služby. Základem jsou individuální plány, jejich plnění, přehodnocování, aktualizace. Spolupráce mezi klientem a pracovníkem přináší společné hodnocení cílů, sdílení hodnot, čímž dochází k naplnění smyslu poskytované sociální služby. Za kvalitu poskytované služby má odpovědnost poskytovatel, pracovník, ale i klient. Spokojenost zjišťujeme i dotazníky, anketami, rozhovory a dalšími kvalitativními metodami zjišťování spokojenosti. Průběžně informujeme o možnostech a způsobu podání stížnosti na kvalitu nebo poskytování sociální služby. Zvědomujeme  a současně definuje postupy pro vyřizování stížností.

Proč certifikovat kvalitu?

Protože plnit přání a potřeby tolika zainteresovaných stran a docílit jejich spokojenosti je dlouhodobý a náročný proces. Samotné slovo kvalita má pro každého z nás jiný rozměr, proto je třeba stanovit standard, pojmenovat normu a shodnout se na jejích kritériích. Výsledkem je nastavení měřitelných kritérií, kterými je následně kvalita hodnocena. Certifikace je ověření nastavených měřitelných kritérií nezávislým orgánem, který je oprávněný hodnotit stanovená kritéria a certifikaci udělovat.

ISO 9001

ISO 9001 jako mezinárodní značka kvality potvrzuje, že poskytujeme služby, které splňují očekávání zákazníků/klientů a jejich blízkých a jsou v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů ČR a EU. Tento systém kvality garantuje našim dodavatelům, donátorům i zřizovateli, že jsme stabilní a konkurenceschopný střední podnik z hlediska řízení procesů. Zabývá se řízením zdrojů: lidských, finančních i materiálních, souladem s platnou legislativou včetně legislativy zaměřené na BOZP/PO/životní prostředí, metrologii, společenskou odpovědnost i ochranu osobních a citlivých údajů, whistleblowing. Jsme organizací oprávněnou účastnit se veřejných zakázek, a to i mezinárodního charakteru. V praxi to znamená, že jsme kromě státních a veřejných kontrol neustále pod ˶drobnohledem˝ svých zákazníků, spolupracovníků i kontrolního úřadu, který nám ISO vydal.

Certifikace Vážka®

Vážka je certifikace České alzheimerovské společnosti. Symbolizuje cestu k lepší kvalitě života s demencí. Je Českou specialitou.

Proč mít certifikovanou „Vážku“ ?

Vážka je symbolem křehkosti a potřeby ochrany a podpory oslabené bytosti, bytosti, kterou ovládá demence.
Symbolizuje propojení nositele certifikátu s Českou alzheimerovskou společností a jejími hodnotami (důstojnost, kvalita života, vztah, smysluplná aktivita, kontinuita života, rodina, kvalita služeb).

Nositelem certifikátu je v MěÚSS Domov se zvláštním režimem. Certifikát se obhajuje vždy 1x za 2 roky. Aktuálně máme platný certifikát do října 2023

Značka kvality

Certifikát Značky kvality je Českou specialitou. Jako první externí systém hodnocení kvality sociálních služeb z pohledu uživatele jej zavedla a uděluje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Jedná se o systém, který je zaměřen specificky pouze na pobytová zařízení sociální péče, jejich kvalitu a propagaci na veřejnosti.

Je založen na tzv. udělování hvězd, podobně jako systém klasifikace hotelů, penzionů a podobných ubytovacích zařízení. V praxi tak již při vstupu do pobytové sociální služby vidíte, zda jde např. o zařízení dvouhvězdičkové nebo pětihvězdičkové. Značka kvality v sociálních službách hodnotí všechny důležité aspekty poskytování sociální služby z jednoho úhlu pohledu – z pohledu samotného uživatele této sociální služby.

Audit v našem zařízení byl realizována na služby Domova se zvláštním režimem a Domova pro seniory. Obě zařízení získali 5 hvězd. Platnost certifikátů je od listopadu 2022 do listopadu 2026.

TENA EXPERT

podpora kontinence a péče o klienty v inkontinenci

MěÚSS Jirkov je jedním z prvních zařízeních v České a Slovenské republice, které zavedlo koncept podpory kontinence nejen u částečně mobilních, ale také imobilních klientů pomocí aktivních a pasivních elektrických zvedáků. V zařízení jsou využívány postupy a metody, které vedou ke správnému nastavení péče o klienty v oblasti kontinence a inkontinence. Pečující mají aktivní přístup k nastavení individualizované péče, která vede k zachování nebo obnovení kontinence. Celý koncept je vnímán jako příklad dobré praxe a personál jej přijímá jako možnost zlepšení péče o klienty s chronickými onemocněními a kognitivními dysfunkcemi. Zavedení konceptu podpory kontinence a péče o inkontinentní klienty vedlo v našem zařízení ke zvýšení kvality poskytované individuální péče. Koncept podpory má velký význam pro důstojný přístup ke každému klientovi.

Přejít nahoru