Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění

za rok 2023

Výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení §18 zákona 106/1999 Sb. odstavce 2 v platném znění.

Určení povinnostipovinnostplnění
Zákon 106/1999Sb. § 18 a)  počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostiV roce 2023 nebyla podána MěÚSS Jirkov, p.o. žádná žádost o poskytnutí informace. Nebylo vydáno tedy ani žádné odmítnutí žádosti.
Zákon 106/1999Sb. § 18 b)  počet podaných odvolání proti rozhodnutíV roce 2023 nebylo podáno MěÚSS Jirkov, p.o. ani žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace, jelikož žádná žádost nebyla přijata, viz výše.
Zákon 106/1999Sb. § 18 c)  opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupeníV roce 2023 nebyl vydán žádný rozsudek soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí MěÚSS Jirkov, p.o.
Zákon 106/1999Sb. § 18 d)  výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licenceV roce 2023 nebyla MěÚSS Jirkov, p.o. poskytnuta žádná výhradní licence.
Zákon 106/1999Sb. § 18 e)  počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení,V roce 2023 nebyla podána MěÚSS Jirkov, p.o. žádná stížnost dle §16a zákona 106/1999 Sb. v platném znění
Zákon 106/1999Sb. § 18 f)další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákonaDalší informace související s platnou legislativou v oblasti povinně zveřejňovaných informací jsou dostupné na webových stránkách meussj.cz, Tato stránka poskytuje návštěvníkům velké množství informací o činnosti organizace, je pravidelně aktualizována a doplňována.
Přejít nahoru